Widzisz te znaki na etykiecie? To substancja niebezpieczna!

Jak powszechnie wiadomo, wszelkie niebezpieczne substancje, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać naszemu zdrowiu lub środowisku powinny być odpowiednio przechowywane. Oprócz tego, istotna jest kwestia odpowiedniego oznaczenia za pośrednictwem specjalnych znaków- na ich podstawie możemy zdawać sobie sprawę, z czym dokładnie mamy do czynienia, a także jak zminimalizować potencjalne niebezpieczeństwo. Co powinniśmy wiedzieć na temat oznakowania substancji niebezpiecznych? Jakie informacje i znaki substancji niebezpiecznych znaleźć możemy na etykietach? Jakie substancje niebezpieczne możemy wyróżnić? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Co powinniśmy wiedzieć na temat oznakowania substancji niebezpiecznych?

Popularnym systemem, który odpowiada za oznakowanie substancji niebezpiecznych, jest GHS, czyli Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania. Jak sama nazwa wskazuje, zawiera on ujednolicone kryteria grupowania dowolnych substancji, które mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i przeciętnego człowieka. System ten udziela informacji na temat wymagań, które dotyczą bezpośrednio informowania o potencjalnym zagrożeniu. W konsekwencji na niebezpiecznych produktach możemy dostrzec piktogramy znaków ostrzegawczych, które przypisywane są różnym substancjom. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że system ten został opracowany przez ONZ, aby skutecznie ujednolicić wszystkie standardy klasyfikacji i oznakowania zagrożeń niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdujemy. GHS wdrożony jest w ponad 60 krajach, chociażby na terenie Unii Europejskiej. W Polsce tego typu oznakowanie po raz pierwszy pojawiło się dopiero w 2012 roku. Wiązało się to bezpośrednio z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 22 maja 2012 roku. Profesjonalne firmy zajmują się przygotowaniem etykiet i tablic, które drukowane są na folii samoprzylepnej. Niekiedy stosowane są także inne materiały, takie jak chociażby dibond i PCV.

Oznakowanie substancji niebezpiecznych

Informacje i znaki substancji niebezpiecznych, które znajdziemy na etykiecie

Na etykietach znaleźć możemy różnorodne piktogramy GHS- każdy z nich ma swój własny kod, który oznacza przynależność do danej grupy. W pierwszej kolejności zaczniemy od "01"- mogą to być niestabilne materiały wybuchowe, substancje samoreaktywne, nadtlenki organiczne, materiały wybuchowe z różnych podklas. Jeśli chodzi o "GHS-02",  skład tej grupy jest znacznie szerszy. Mogą to być kolejno: gazy łatwopalne, wyroby aerozolowe, substancje ciekłe łatwopalne, substancje stałe łatwopalne, mieszaniny samoreaktywne, ciekłe bądź stałe substancje piroforyczne, substancje samonagrzewające się, nadtlenki organiczne. Grupa trzecia to przykładowo gazy utleniające, substancje ciekłe utleniające, a także substancje stałe utleniające. "GHS-04" to wszelkie gazy pod ciśnieniem, z naciskiem na sprężone, skroplone, rozpuszczone i skroplone schłodzone. Cyfra "05" oznacza natomiast substancje, które mogą mieć działanie żrące, korodują metale, a także te, które mogą doprowadzić do uszkodzeń oczu. Szósta grupa informuje o ostrej toksyczności, która może dostać się do organizmu drogą pokarmową, po inhalacji lub po naniesieniu na skórę. "GHS-07" to także produkty o ostrej toksyczności, jednak w tym przypadku poziom zagrożenia są jeszcze poważnieje. Mogą spowodować podrażnienie skóry, oczu, działanie uczulające na skórę, działanie toksyczne na narządy lub na drogi oddechowe. Stwarzają poważne zagrożenia dla warstwy ozonowej, w niektórych przypadkach powodują skutek narkotyczny. Oznaczenie "08" może spowodować działanie uczulające na drogi oddechowe, a nawet działanie mutagenne i rakotwórcze. Ostatnia grupa "GHS-09" stwarza poważne zagrożenie dla środowisko wodnego.

Jakie substancje niebezpieczne wyróżniamy?

Jak mogliśmy prześledzić w powyższym akapicie, wyróżnić można różne substancje, które uznawane są za bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia lub środowiska. Możemy je podzielić na trzy grupy: zagrożenia fizyczne, zagrożenia zdrowia i zagrożenia środowiska. Te pierwsze to chociażby materiały wybuchowe, gazy utleniające, gazy łatwopalne, substancje odpowiedzialne za korodowanie metali, a także gazy pod ciśnieniem. Życiu zagrozić mogą natomiast różnorodne substancje i chemikalia, które cechują się ponadprzeciętną toksycznością, żrącym i drażniącym działaniem na skórę, a także uczulającym działaniem m.in. na drogi oddechowe. Do zagrożeń środowiska najczęściej zalicza się substancje i chemikalia, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie środowisku wodnego.