Identyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych

Szacuje się, że rocznie powstaje ponad 450 milionów ton niebezpiecznych odpadów i chemikaliów. Przeważnie są one pokłosiem dynamicznego rozwoju, jaki można zaobserwować w odniesieniu do przemysłu tekstylnego, galwanizacji oraz produkcji pestycydów. Wszystkie te branże generują miejsca pracy, należy więc liczyć się z tym, że naprawdę duża grupa osób jest codziennie narażona na kontakt z takimi szczególnie niebezpiecznymi elementami.

Substancje chemiczne, które mogą przyczynić się do znaczących skutków zdrowotnych, możemy podzielić na kilka grup. Na pierwszy plan wysuwają się toksyczne substancje chemiczne oraz substancje chemiczne, które prowadzą do uszkodzenia skóry. O poważnym zagrożeniu mówi się jednak również w odniesieniu do tak zwanych substancji rakotwórczych, substancji chemicznych przyczyniających się do powstawania obrażeń wśród ludzi, cieszy łatwopalnych, sprężonych gazów oraz materiałów wybuchowych. W każdym przypadku mamy do czynienia z realnym, a nie jedynie z możliwym zagrożeniem, konieczne wydaje się więc zachowanie ostrożności w odniesieniu do tego rodzaju substancji chemicznych.

Mając świadomość tego, z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia, nie można dziwić się, że w stosunku do wspomnianych substancji zaleca się możliwie jak najdalej posuniętą ostrożność. Nie można zapominać o pewnych środkach ostrożności nie tylko podczas korzystania z nich, ale również w odniesieniu do przypadkowego kontaktu.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a także organizacje w rozumieniu przepisów WHS powinny mieć świadomość tego, że nakłada się na nie określone obowiązki w zakresie zarzadzania tym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w kontekście używania, obsługi, produkowania i przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy. Tu na pierwszy plus wysuwa się zapewnienie odpowiedniego oznakowania w kontekście pojemników i rurociągów, a także prowadzenie zarówno rejestru, jak i ekspozycji niebezpiecznych chemikaliów. Wymagane jest również wykrywanie ryzyka tego, że może dojść do reakcji fizycznej lub chemicznej z udziałem niebezpiecznych chemikaliów, Reakcji takich nie da się całkowicie wykluczyć, co z kolei wymaga określenia, na ile stabilne są chemikalia. Nie można zapominać także o tym, że pracodawca, jeśli pojawi się taka potrzeba, powinien zapewnić swoim pracownikom tak zwany nadzór zdrowotny oraz informacje, szkolenia i nauczanie o chemikaliach i rodzaju generowanego przez nie zagrożenia. Na liście najważniejszych obowiązków jest też uzyskanie zgodnej z najbardziej aktualnymi danymi karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Kartę taką powinien zorganizować producent, importer lub dystrybutor wspomnianej substancji, ona sama zaś powinna zostać stworzona w języku polskim. Niezbędne jest też zapewnienie dostępu do sprzętu zapewniającego ochronę przeciwpożarową oraz takiego, który pozwala na przeprowadzanie akcji ratunkowej.

substancje chemiczne

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do niebezpiecznych chemikaliów

Zarządzanie ryzykiem to proces, a co za tym idzie, pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie zagrożeń, które mogą potencjalnie przyczynić się do tego, że dojdzie do wypadku. Ryzyko można eliminować, zawsze jednak należy pamiętać, że realizacja tego celu w pełni jest niemożliwa do osiągnięcia. Jeśli wyeliminowanie ryzyka jest wykonalne, nadal konieczne jest kontrolowanie samego zagrożenia. Co ważne, nawet dotychczas skuteczny środek kontroli powinien być poddawany systematycznym modyfikacjom.