Karta charakterystyki dla chemikaliów

Praca z substancjami chemicznymi które są potencjalnie niebezpieczne zawsze wymaga szczególnej ostrożności oraz uwzględnienia wszystkich cech danych chemikaliów. Dokumentem który pomaga na szybkie sprawdzenie najważniejszych informacji dotyczących danego produktu jest karta charakterystyki. W karcie charakterystyki powinny być zawarte wszystkie informacje na temat cech danej substancji chemicznej. Jest to dokument dokładnie opisujący podstawowe zasady pracy i obchodzenia się z wybranymi produktami. Dzięki niej można dokładnie poznać zasady jakich należy szczególnie przestrzegać w czasie kontaktu z takimi substancjami.

Najważniejsze punkty karty charakterystyki

Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek substancji chemicznej należy bardzo dokładnie przeanalizować informacje na jej temat umieszczone na karcie charakterystyki. Trzeba także porównać ze sobą informacje zamieszczone na karcie z tymi umieszczonymi na opakowaniu substancji. Karty charakterystyki wyszczególniają cztery podstawowe pytania, na które udzielają odpowiedzi. Wszystkie z nich dotyczą zasad bezpiecznej pracy z daną substancją. Pierwsze pytanie dotyczy ogólnej charakterystyki substancji chemicznej, jej składu, właściwości oraz przeznaczenia. Drugie pytanie mówi o potencjalnych zagrożeniach jakie płyną z pracy z daną substancją. W trzecim mowa jest o zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachowywać w czasie pracy z danym produktem. W czwartym pytaniu poruszone są kwestie związane z zachowaniem w nagłych sytuacjach, na przykład w przypadku kontaktu groźnej substancji z ciałem człowieka.

Czy koniecznie trzeba korzystać z karty charakterystyki?

Przepisy w tej kwestii różnią się od siebie w zależności od kraju. Przykładowo, prawo kanadyjskie nakłada obowiązek posiadania i korzystania z kart charakterystyki w każdym miejscu, w którym pracuje się z chemikaliami. Chodzi tu przede wszystkim o produkty zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych. Co więcej, produkt do którego nie dołączono karty charakterystyki nie może być wykorzystywany zgodnie z prawem. Jeśli producent nie zadbał o ten dokument, odbiorca ma obowiązek zgłosić ten fakt i nie ruszać danej substancji aż do czasu uzupełnienia braku.Istnieją również przepisy określające, jaką formę powinna mieć karta charakterystyki. Dokument ma zawierać 16 sekcji traktujących o określonych z góry kwestiach. Wszystkie informacje w nim zamieszczone muszą mieć czytelną i przejrzystą formę.

osoba wypełniająca dokumentacje

Sekcje karty charakterystyki

 1. Pierwsza sekcja opisuje podstawowe cechy produktu. Mówi o jego nazwie, producencie czy danych kontaktowych podmiotu odpowiedzialnego za jego produkcję.
 2. Druga sekcja poświęcona jest potencjalnych zagrożeniom wynikającym z pracy z daną substancją.
 3. Trzecia sekcja opisuje dokładny skład produktu i krótką charakterystykę poszczególnych składników.
 4. Czwarta sekcja zawiera informacje o niezbędnych działaniach i środkach pierwszej pomocy w przypadku niepożądanego kontaktu substancji z ludzkim organizmem.
 5. Piąta sekcja przeznaczona jest dla służb ratunkowych. Zawiera informacje o środkach przeciwpożarowych w przypadku substancji łatwopalnych.
 6. Szósta sekcja opisuje środki bezpieczeństwa jakie należy zachowywać, aby nie dopuścić do uwolnienia substancji do środowiska naturalnego.
 7. Siódma sekcja określa podstawowe zasady obchodzenia się z opisywaną substancją oraz jej prawidłowego magazynowania.
 8. Ósma sekcja poświęcona jest środkom ochrony osobistej jakie należy stosować w czasie pracy z substancją.
 9. Dziewiąta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat właściwości fizycznych i chemicznych danej substancji.
 10. Dziesiąta sekcja mówi o tym, z jakimi innymi chemikaliami dana substancja może wchodzić w niepożądane reakcje.
 11. Jedenasta sekcja poświęcona jest toksykologii danej substancji.
 12. Dwunasta sekcja mówi o ekologii oraz potencjalnych zagrożeniach, jakie substancja może stanowić dla środowiska naturalnego.
 13. Trzynasta sekcja opisuje zasady postępowania z odpadami powstałymi po użyciu substancji.
 14. Czternasta sekcja porusza kwestię bezpiecznego transportu substancji.
 15. Piętnasta sekcja opisuje przepisy prawne regulujące pracę z substancją.
 16. W sekcji szesnastej zamieszczone są wszystkie inne informacje, które nie znalazły się we wcześniejszych częściach.