Dowiedz się tego przed inspekcją bezpieczeństwa - etykiety GHS

Zrozumienie komponentów etykiety GHS.

Przed inspekcją bezpieczeństwa zapoznaj się z elementami etykiety pojemnika wtórnego zgodnej z OSHA.

Obecnie, po dwóch latach dostosowywania OSHA - GHS, oczekiwania dotyczące zgodności z identyfikacją chemiczną wzrosły w nowym roku.

Komponenty etykiety GHS.

Aby etykieta substancji chemicznej była zgodna z normami OSHA, musi zawierać identyfikator produktu, słowo sygnalizacyjne, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności i piktogramy.

Identyfikator produktu działa jako tytuł etykiety i identyfikuje, która substancja chemiczna jest używana. Słowo sygnalizacyjne jest używane do przedstawiania zagrożeń chemicznych i wskazuje poziom względnej ciężkości. Niebezpieczeństwo oznacza wyższy poziom zagrożenia niż Ostrzeżenie.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności są pisemnymi opisami występujących zagrożeń, jak również środków ostrożności, które należy podjąć podczas pracy z daną substancją chemiczną.

piktogramy

Piktogramy.

Piktogramy to symbole przedstawiające zagrożenia zawarte w substancji chemicznej. stworzone przez Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. Piktogramy są używane do oznakowania pojemników, które zawierają zagrożenia w miejscu pracy. Każdy piktogram reprezentuje zagrożenie (łatwopalne, żrące, toksyczne, itp.).

Spójność SDS.

Etykiety OSHA/GHS muszą być zapisane w karcie charakterystyki używanej substancji chemicznej. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zawierają wyczerpujące informacje dotyczące niebezpiecznych substancji chemicznych. Uwaga: Karty charakterystyki substancji chemicznych są uaktualnioną wersją nieaktualnej już karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące komponentów etykiet GHS, prosimy o kontakt z nami!